All for Joomla All for Webmasters

Pogoji najema

SPLOŠNI POGOJI

 1. UVODNA DOLOČILA

Najemodajalec je družba Techno Plus d.o.o., s sedežem v Ljubljani, bratov Kunovarjev ulica 006

Najemnik je:

 • Fizična oseba, ki podpiše ali podaljša pogodbo.
 • Pravna oseba; pooblaščena oseba pravne osebe za podpis in podaljšanje pogodbe.
 • Voznik (v kolikor to ni podpisnik pogodbe) in vsak dodaten voznik oz. vse osebe, ki so pooblaščene za upravljanje vozila po najemni pogodbi. Za dodatnega voznika se smiselno šteje tudi vsaka tretja oseba, ki ni pooblaščena za upravljanje vozila po najemni pogodbi, vendar ne glede na navedeno po volji ali krivdi najemnika, brez vednosti najemodajalca upravlja z vozilom.
 1. POOBLAŠČENO UPRAVLJANJE VOZILA

Vozilo najeto po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji smejo voziti ali upravljati:

– osebe, stare več kot 21 let in imajo veljavno vozniško dovoljenje že najmanj dve leti. Izjema od navedenega pogoja so osebe nad dopolnjenim 18 letom z veljavnim vozniškim dovoljenjem pod dve leti, v kolikor doplačajo dodatno participacijo po veljavnem ceniku v smislu »mladi voznik« po veljavni zakonodaji in običajih.

– osebe pooblaščene za vožnjo ali uporabljanje vozila s pogodbo o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji

– osebe, ki so seznanjene z določili pogodbe in splošnimi pogoji najema, predvsem pa z odgovornostjo za obveznosti, v kolikor te osebe seznanjenost z vsebino ne potrdijo s svojim lastnoročnim podpisom, za to izrecno in brezpogojno jamči podpisnik pogodbe.

Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni kumulativno, za kar v celoti jamči najemnik.

Najeto vozilo se ne sme uporabljati, upravljati ali voziti:

– za kakršenkoli plačani prevoz potnikov, stvari ali blaga, v kolikor to ni predhodno dogovorjeno z najemodajalcem in označeno v pogodbi

– za kakršnakoli športna ali druga tekmovanja

– za pogon ali vleko kakršnegakoli drugega vozila ali predmeta, v kolikor to ni predhodno dogovorjeno z najemodajalcem in označeno v pogodbi

– s strani oseb, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, pri katerih uporabi  odsvetujejo vožnjo motornih vozil ipd.

– v primeru, da vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik ali upravljalec vozila za to ve

– v primeru, da je preobremenjeno oziroma preobteženo s takim številom potnikov, ki presega število potnikov za  katerega je posamezno vozilo registrirano oziroma s količino tovora, ki presega dovoljeno mejo obtežitve

– izven cest I., II. in III. reda

– v nasprotju s cestno prometnimi predpisi in drugimi veljavnimi predpisi države, na čigar ozemlju se vozilo uporablja;

-izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere in druge okoliščine vožnje, uporabe ali upravljanja vozila v posameznem trenutku

– za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo komu tretjemu, ki ni naveden na pogodbi o najemu

– v kakršnekoli namene, ki so v nasprotju z nameni, za katere je bila sklenjena pogodba o najemu vozila, katere sestavni del so ti splošni pogoji

 1. PREVZEM IN VRNITEV NAJETEGA VOZILA

Vozilo prevzame najemnik ob izpolnitvi vseh pogojev, formalnosti in podpisu pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji.
Najeto vozilo je ves čas last Techno Plus d.o.o., najemniku pa se izroči vozilo v najem tehnično brezhibno, vozno in z vso zakonsko predpisano obvezno opremo in pripadajočo nadomestno pnevmatiko. V primeru, da je opreme v vozilu več, se to zabeleži na pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji.
Ob prevzemu vozila se z vozilom izroči najemniku tudi vsa dokumentacija vozila, zavarovalna polica vozila  pa mu je na vpogled na voljo pri najemodajalcu. Za prevzete dokumente posameznega vozila odgovarja najemnik kot za vozilo samo, v primeru izgube, kraje, uničenja ali poškodovanja dokumentov, se za stroške izdelave novih dokumentov bremeni najemnika.

Najemnik se zaveže najeto vozilo vrniti z dnem izteka najemne pogodbe, ob času in na kraj, določenima v najemni pogodbi za čas in kraj vrnitve vozila.

Vozilo se zaveže najemnik vrniti v takem stanju, kot ga je prejel, odračunajoč redno obrabo ob normalni uporabi. Vitalni deli vozila so zapečateni oziroma označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi najemodajalec ugotovil, da kak takšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo, odškodnino in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z vozilom v namene opravljanja osnovne dejavnosti.

Vozilo je ves čas neodtuljiva last najemodajalca. V primeru, da najemnik vozila po izteku najemne pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji, ne vrne, kakor je to dogovorjeno v najemni pogodbi in kakor je to določeno v teh splošnih pogojih in najema ne podaljša pravočasno oziroma najemodajalcu ne sporoči zadržka za vračilo vozila, je le ta upravičen najemniku vozilo odvzeti. V takem primeru se najemnik odpoveduje vsem uveljavljanjem oziroma zahtevkom iz naslova posestnega varstva ali iz istega naslova uveljavljati kakršenkoli odškodninski zahtevek.

 1. TRAJANJE NAJEMA

Minimalni najem je 1 dan (24 ur). Dodatni dve uri (1-120 min.) sta brez doplačila. Za več kot dve uri (120 min. in več) se zaračunava dodatni dan.

Najemnik lahko najem vozila, za katerega ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo podaljša najkasneje do 24 ur pred iztekom najema po najemni pogodbi. V primeru, da želi podaljšati najem vozila znotraj tega roka, lahko podaljša najem zgolj po izrecnem dogovoru z najemodajalcem.

 1. KILOMETRINA

Znesek najema vključuje neomejeno kilometrino vendar ne sme presegati 500 km/dan za najeme do 7 dni in 250 km/dan za najeme daljše od 7 dni.

V primeru obračunavanja prevoženih kilometrov se v času najema ugotavlja število prevoženih kilometrov po tovarniško vgrajenem števcu kilometrov, s tem, da se popiše stanje števca pred pričetkom najema in ob vrnitvi vozila.

Vsak poseg v tovarniško vgrajeni števec na vozilu in v armaturno ploščo s strani najemnika je prepovedan. V primeru, da bi najemnik samovoljno posegel v števec ali armaturno ploščo se najemniku obračunajo prevoženi kilometri v skupnem seštevku 500 kilometrov za vsak dan najema.

V primeru okvare kilometrskega števca na vozilu, je najemnik dolžan o tem nemudoma obvestiti najemodajalca, od katerega bo dobil vsa ustrezna navodila kako ravnati. V primeru, da obvestilo iz tega odstavka opusti, se mu zaračunajo kilometri v pavšalnem dnevnem seštevku, kot sledi iz prejšnjega odstavka.

 1. GORIVO

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik prevzame vozilo s polnim rezervoarjem goriva in tako tudi vrne. V nasprotnem primeru sme najemodajalec zaračunati poleg manjkajočega goriva tudi stroške polnjenja rezervoarja po veljavnem ceniku

 1. VZDRŽEVANJE

Najemnik se obvezuje ves čas najema vozilo uporabljati za normalno rabo, ga vzdrževati in zanj skrbeti kot dober gospodar in v skladu z ustreznimi tehničnimi in drugimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji, ter najemodajalcu javiti o vsaki morebitni napaki vozila. Drugačno ravnanje predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti s strani najemnika. V primeru škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določil te točke pogojev najema, je najemnik dolžan povrniti vso tako nastalo škodo.

 1. OKVARE

V primeru okvare se najemnik obvezuje, da bo o tem nemudoma obvestil Techno Plus d.o.o., ki mu bo na osnovi informacij posredoval nadaljna navodila.

Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov pa je potrebno predložiti originalni račun servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan način, najemodajalec stroškov ne prizna. Za morebitno škodo, ki bila povzročena zaradi neupoštevanja navodil najemodajalca in teh pogojev najema, je v celoti odgovoren najemnik.

 1. ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

Pri uporabi vozila po določilih in pogojih pogodbe je najemnik zavarovan pred avtomobilsko odgovornostjo za škodo proti tretjim osebam.

Vozilo je zavarovano samo za čas veljavnosti najemne pogodbe. Po preteku veljavnosti, z izjemo podaljšanja pogodbe, najemodajalec ni odgovoren za prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitev oziroma uničenje vozila in njegovih delov in le-te veljajo kot najemnikove osebne zadeve. V tem primeru je najemnik dolžan plačati vso morebitno škodo, ne glede na dejansko zavarovanje vozila.

Ravno tako je najemnik, ne glede na sklenjeno zavarovanje posameznega vozila, dolžan povrniti  najemodajalcu vsako morebitno škodo na posameznem vozilu v naslednjih primerih (če najemna pogodba po različnih pogojih ne določa drugače) :

 • poškodbe znotraj vozila, brisalcev, antene in drugih pritiklin na vozilu
 • poškodbe podvozja vozila, poškodbe pnevmatik, okrasnih pokrovov
 • če jo je povzročil pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje
 • če je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti
 • če v času nastanka škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja
 • če je škoda nastala kot posledica uporabe najetega vozila v nasprotju z določili druge točke teh splošnih pogojev
 • če je škoda nastala na območjih ali državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozila po teh splošnih pogojih (krizna območja, vojna in potencialna vojna območja ipd.)
 • v drugih primerih, ki so iz zavarovanja izključeni.

V vseh primerih, opisanih v tej točki odgovarja najemnik najemodajalcu z vsem svojim premoženjem.

V primeru poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si najemodajalec pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi. Za povzročeno škodo je odgovoren najemnik.

Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegala zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno vozilo.

Osebna odgovornost najemnika v primeru škodnega dogodka ali kraje je od 300 Eur – 1000 Eur, odvisno od skupine vozila.

 1. OBVEZNOSTI V PRIMERU NEZGODE

V kolikor pride do poškodb, uničenja, zasega ali kraje vozila, ali če je vozilo udeleženo v kakršnikoli nesreči, ki bi lahko povzročila sodni spor med najemodajalcem ali najemnikom, ali med najemodajalcem in tretjimi osebami, je najemnik o tem dolžan nemudoma obvestiti najemodajalca, krajo, nesrečo oziroma škodni primer pa je najemnik dolžan takoj prijaviti tudi policiji.

Najemnik se obvezuje, da bo v primeru kakršnekoli poškodbe vozila, prometne ali druge nesreče oziroma poškodbe z najetim vozilom ščitil interese najemodajalca in njegove zavarovalnice s tem da:

 • si bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke vpletenih vozil.
 • ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno.
 • ne bo priznal krivde tretjim osebam.
 • bo v vsakem primeru nemudoma poklical policijo, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika.
 • bo izpolnil Evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, katero bo takoj dostavil najemodajalcu.

Najemnik je dolžan v primeru nastopa škodnega dogodka zavarovati vse dokaze o dogodku in pridobiti dokumentacijo o škodnem dogodku potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka. Za opustitev dolžnosti po tej točki je najemnik odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko od najemnika zahteva povrnitev dejanske škode in odškodnine po lastni izbiri.

 1. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikove predmete in njegovo drugo lastnino, ki bi jo najemnik pustil v najetem vozilu ali na njem. S podpisom pogodbe o najemu, se najemnik izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

Najemodajalec ravno tako ne odgovarja tretjim osebam za škodo, ki bi jo povzročil najemnik in ni zajeta v kritje škode po zavarovanju in posameznih zavarovalnih policah za posamezno vozilo.

Najemnik je v celoti odgovoren za morebitno izgubo lastnine najemodajalca, ki mu je zaupana iz naslova pogodbe, kot so ključi vozila, dokumenti ipd. V kolikor pride do izgube, so vsi stroški iz tega naslova izključno stroški najemnika.

 1. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV

Najemnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja predpisov pri uporabi vozila in za vso iz tega naslova nastalo škodo. Vse morebitne kazni, ki jih v času uporabe najetega vozila povzroči oziroma dobi najemnik, je dolžan najemnik plačati sam, ali pa se za njih bremeni najemnik neposredno. Ta najemnikova odgovornost traja tudi po prenehanju pogodbe, če kazni oziroma škode izvirajo iz časa, ko je najemnik vozilo uporabljal.

 1. VOŽNJA V TUJINI

Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan parkirati v hotelski ali drugi varovani garažni hiši ali parkirnem prostoru.

 1. PLAČILA

Najemnik se obvezuje, da bo plačal obračunani znesek, upoštevaje predhodni dogovor, ob sklenitvi pogodbe, takoj ob vrnitvi vozila ali ob dogovorjenem roku (velja za pravne osebe).

Ob izdaji vozila lahko najemodajalec od najemnika zahteva rezervacijo sredstev na najemnikovi kreditni kartici za zavarovanje plačila najema vozila in morebitnih dodatnih stroškov povezanih z najemom vozila.

 1. SPREMEMBE POGODBE IN POGOJEV NAJEMA

V času trajanja najema vozila ni mogoče spremeniti nobenega določila ali pogoja v pogodbi in splošnih pogojih najema.

 1. KONČNE DOLOČBE

Za spore, ki bi nastali v zvezi z določili pogodbe oz. teh splošnih pogojev najema je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Morebitni spori glede odgovornosti za obveznosti po pogodbi in teh najemnih pogojih, ki bi morebiti nastali med najemnikom ter vsemi vozniki, so izključno spori med navedenimi strankami ter ne vplivajo na uveljavljanje pravic najemodajalca do navedenih oseb (solidarna odgovornost navedenih oseb za obveznosti po pogodbi in teh najemnih pogojih) saj podpisnik pogodbe jamči, da so vse navedene osebe seznanjene z določili teh pogojev.